Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty