Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP

23 marca br Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił:

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenie obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich wymaganych w art.19 ust.1c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Zawieszenie takie powinno obowiązywać przynajmniej do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Można przyjąć, ze każdego miesiąca ponad 5.500 ratowników OSP powinno poddać się ponownym okresowym badaniom lekarskim, w przeciwnym wypadku traci uprawnienia udziału w akcjach. Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministra Zdrowia: z prośbą o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu przez członków ochotniczych straży pożarnych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, które utraciło ważność wymaganego w art. 4 w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Można przyjąć, ze każdego miesiąca ponad 1.200 ratowników OSP powinno przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego, w przeciwnym wypadku traci uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pismo do Ministra Zdrowia